ตรวจสอบคุณสมบัติ

กรุณาตอบคำถามด้านล่าง เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติว่าคุณสามารถขอสินเชื่อได้หรือไม่

check input

โปรดระบุอายุ
โปรดระบุรายได้
โปรดระบุอาชีพ

check result

ผลการตรวจสอบเบื้องต้น

block result ng

ขออภัยค่ะ คุณไม่สามารถสมัครสินเชื่อได้

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 1751

block result ok

คุณสามารถสมัครได้

การขอสินเชื่อทุกประเภท รวมถึงสินเชื่อส่วนบุคคล ผู้ขอสินเชื่อต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่แต่ละสถาบันทางการเงินกำหนด จึงจะสามารถสมัครเพื่อขอกู้เงินได้ การตรวจสอบคุณสมบัติก่อนการสมัครนั้นจะช่วยประเมินในเบื้องต้นว่าแต่ละคนมีคุณสมบัติตามเกณฑ์หรือไม่ จะได้ทราบว่าสามารถดำเนินการต่อได้เลยหรือยังขาดคุณสมบัติข้อไหนไป เพื่อที่การขอสินเชื่อของคุณจะเป็นไปอย่างรวดเร็วและราบรื่นที่สุด
โปรแกรมการตรวจสอบคุณสมบัติก่อนขอสินเชื่อจากพรอมิสเป็นการประเมินเบื้องต้นโดยการตอบคำถามเพียง 3 ข้อสั้นๆ โดยให้ระบุช่วงอายุ ช่วงรายได้ต่อเดือน และลักษณะการทำงาน เพื่อที่ระบบจะสามารถประเมินได้ว่าคุณเข้าเกณฑ์ ต้องติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม หรือยังไม่สามารถขอสินเชื่อได้
นอกจากจะตรวจสอบคุณสมบัติก่อนขอสินเชื่อเบื้องต้นแล้ว ผู้ที่สามารถขอสินเชื่อส่วนบุคคลได้ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
- มีสัญชาติไทย
- มีอายุระหว่าง 20-64 ปี
- เป็นผู้มีรายได้ต่อเดือนอย่างน้อย 6,000 บาท โดยยื่นหลักฐานประกอบ ได้แก่ สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนที่มีอายุไม่เกิน 60 วัน
- มีอายุการทำงานตามที่กำหนด คือ ผู้ที่เป็นพนักงานประจำต้องมีอายุงานอย่างน้อย 1 เดือน ส่วนผู้ที่เป็นพนักงานรายวันหรือพนักงานสัญญาจ้างต้องมีอายุงานมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถพิจารณาได้ว่าจะมีรายได้เพียงพอต่อการชำระหนี้คืนในแต่ละงวด
- คุณสมบัติอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น มีถิ่นพำนักอาศัยหรือสถานที่ทำงานในเขตพื้นที่ให้บริการ และมีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
นอกจากจะแนะนำให้ตรวจสอบคุณสมบัติก่อนการขอสินเชื่อ เพื่อให้มั่นใจว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและสามารถสมัครได้แล้ว ทางบริษัทยังมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อประกอบกับคุณสมบัติดังกล่าว โดยจะพิจารณาจากปัจจัยอื่นๆ ประกอบกัน ขึ้นอยู่กับลูกค้าแต่ละคน
วงเงินสินเชื่อของพรอมิสพิจารณาจากปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน แต่หากลูกค้ามีฐานรายได้สูงขึ้นและต้องการปรับเพิ่มวงเงิน สามารถทำได้โดยการยื่นหลักฐานหรือหนังสือรับรองรายได้ใหม่ที่สาขาหลักหรือจุดบริการของพรอมิสที่สะดวก เพื่อให้ทางบริษัทพิจารณาปรับเพิ่มวงเงินสูงสุดให้ โดยไม่จำเป็นต้องปิดบัญชีเก่า
หากใครที่ตรวจสอบคุณสมบัติการขอสินเชื่อแล้วมีทุกข้อครบตามเกณฑ์ เมื่อทางบริษัทพิจารณาแล้ว จะติดต่อกลับไปแจ้งผล ลูกค้าสามารถรอรับเงินสดได้เลย หากยื่นสมัครที่สาขาสีสม หรือรอรับเงินโอนเข้าบัญชีที่แจ้งไว้กับทางบริษัท